Aircraft measurements of black carbon in the boundary layer over the North China Plain

- Delong Zhao1,2, Mengyu Huang1,2, Dantong Liu3,2*, Deping Ding1,2*, P 5 ing Tian1,2, Quan Liu1,2, Wei Zhou1,2, Jiujiang Sheng1,2, Fei Wang1,2, Kai Bi1,2, Yan Yang1,2, Xia Li1,2, Yaqiong Hu1,2, Xin Guo1,2, Yang Gao4, Hui He1,2,Yunbo Chen1,2, Shaofei Kong5, Jiayi Huang6

Download