Aircraft measurements of black carbon in the boundary layer over the North China Plain

- Delong Zhao1,2, Mengyu Huang1,2, Dantong Liu3,2*, Deping Ding1,2*, P 5 ing Tian1,2, Quan Liu1,2, Wei Zhou1,2, Jiujiang Sheng1,2, Fei Wang1,2, Kai Bi1,2, Yan Yang1,2, Xia Li1,2, Yaqiong Hu1,2, Xin Guo1,2, Yang Gao4, Hui He1,2,Yunbo Chen1,2, Shaofei Kong5, Jiayi Huang6

Download

Talk to an expert

Speak with one of our scientists or experts at Droplet Measurement Technologies today to discover solutions that can power your research.

Let's Talk