Black carbon aerosol characterization in a coastal city in South China using a single particle soot photometer

- Xiao-Feng Huang a,*, Tian-Le Sun a, Li-Wu Zeng a, Guang-He Yu b, Sheng-Ji Luan a,b

Download