Black carbon aerosol characterization in a remote area of Qinghai–Tibetan Plateau, western China

- QiyuanWang a,b, J.P. Schwarz c,d, Junji Cao a,e,⁎, Rushan Gao c, D.W. Fahey c,d, Tafeng Hua, R.-J. Huang f,g, Yongming Han a, Zhenxing Shen b

Download