Characterization of black carbon-containing fine particles in Beijing during wintertime

- "Junfeng Wang1, Dantong Liu2, Xinlei Ge1*, Yangzhou Wu1, Fuzhen Shen1, Mindong Chen1, Jian 4 Zhao3,4, Conghui Xie3,4, Qingqing Wang3, Weiqi Xu3,4, Jie Zhang5, Jianlin Hu1, James Allan2,6, 5 Rutambhara Joshi2, Pingqing Fu3, Hugh Coe2 and Yele Sun3,4"

Download