In situ chemical composition measurement of individual cloud residue particles at a mountain site, southern China

- Qinhao Lin1,2, Guohua Zhang1, Long Peng1,2, Xinhui Bi1, Xinming Wang1, Fred J. Brechtel3, Mei Li4, Duohong Chen5, Ping’an Peng1, Guoying Sheng1, and Zhen Zhou4

Download