Mixing characteristics of refractory black carbon aerosols determined by a tandem CPMA-SP2 system at an urban site in Beijing

- Hang Liu1,2, Xiaole Pan1, Dantong Liu3, Xiaoyong Liu1,4, Xueshun Chen1, Yu Tian1, Yele Sun1,2,4, Pingqing Fu5, Zifa Wang1,2,4

Download