Sources and physicochemical characteristics of black carbon aerosol in the southeastern Tibetan Plateau: internal mixing enhances light absorption

- Qiyuan Wang1*, Junji Cao1,2*, Yongming Han1,3, Jie Tian4, Chongshu Zhu1, Yonggang Zhang1, Ningning Zhang1, Zhenxing Shen4, Haiyan Ni 5 1, Shuyu Zhao1, Jiarui Wu1

Download