Sources and physicochemical characteristics of black carbon aerosol from the southeastern Tibetan Plateau: internal mixing enhances light absorption

- QiyuanWang1, Junji Cao1,2, Yongming Han1,3, Jie Tian4, Chongshu Zhu1, Yonggang Zhang1, Ningning Zhang1, Zhenxing Shen4, Haiyan Ni1, Shuyu Zhao1, and Jiarui Wu1

Download