Temporal variations in the hygroscopicity and mixing state of black carbon aerosols in a polluted megacity area

- Kangning Li1, Xingnan Ye1, Hongwei Pang1, Xiaohui Lu1, Hong Chen1, XiaofeiWang1,2, Xin Yang1,2, Jianmin Chen1, and Yingjun Chen2,3

Download