The evolution of cloud microphysics upon aerosol interaction at the summit of Mt. Tai, China

- Jiarong Li1, Chao Zhu1, Hui Chen1,*, Defeng Zhao1, Likun Xue2, Xinfeng Wang2, Hongyong Li2, Pengfei Liu3,4,5, Junfeng Liu3,4,5, Chenglong Zhang3,4,5, Yujing Mu3,4,5, Wenjin Zhang6, Luming Zhang7, Kai Li7, Min Liu7, Hartmut Herrmann1,2,8, 5 Jianmin Chen1,4,9

Download