The single-particle mixing state and cloud scavenging of black carbon: a case study at a high-altitude mountain site in southern China

- Guohua Zhang1, Qinhao Lin1,2, Long Peng1,2, Xinhui Bi1, Duohong Chen3, Mei Li4,5, Lei Li4,5, Fred J. Brechtel6, Jianxin Chen7, Weijun Yan7, Xinming Wang1, Ping’an Peng1, Guoying Sheng1, and Zhen Zhou4,5

Download